Samenwerking tussen Stichting HulpMaatje Rhenen en partnerorganisaties

Stichting HulpMaatje Rhenen werkt samen met verschillende partnerorganisaties om de zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente Rhenen te vergroten op het gebied van financiën, administratie en werkgelegenheid. De samenwerking is ontstaan door het samengaan van Stichting SchuldHulpMaatje Rhenen, Noodfonds Rhenen, het Netwerk tegen Armoede en andere projecten. Hierbij zijn de volgende organisaties betrokken: noodfonds, formulierenbrigade, SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje en Netwerk Tegen Armoede.

Deze video legt goed uit HulpMaatje Rhenen werkt en hoe samenwerking hun drijvende kracht is.

Samenwerkingswijze: Coördinatie, afstemming en communicatie

Als koepelorganisatie fungeert Stichting HulpMaatje Rhenen als het centrale punt van coördinatie, waarbij er regelmatige afstemming en communicatie plaatsvindt tussen de verschillende projectcoördinatoren. Tweemaal per jaar komen alle coördinatoren bij elkaar om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Dit zorgt voor een goede doorverwijzing en warme overdracht van hulpvragers tussen de verschillende projecten.

Professionalisering en betrokkenheid van stakeholders

De samenwerking is professioneel opgezet met gecertificeerde coördinatoren en intervisie om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Er is nauwe samenwerking met de gemeente Rhenen, waarbij ambtenaren, wethouders en ervaringsdeskundigen advies en ondersteuning bieden en ontvangen. Ook wordt er gestreefd naar nauwer contact met kerken en wordt er gezocht naar mogelijkheden om meer mensen te helpen.

Doelgroepen en meerwaarde van de samenwerking

De samenwerking tussen Stichting HulpMaatje Rhenen en de partnerorganisaties is van meerwaarde voor verschillende doelgroepen:

 1. Hulpvragers: Door de samenwerking zijn hulpvragers beter bekend en vindt er een warme overdracht plaats naar het juiste project binnen de stichting. Dit vergemakkelijkt het bieden van passende ondersteuning.
 2. Vrijwilligers: Vrijwilligers hebben de mogelijkheid om bij meerdere projecten aan de slag te gaan, waardoor ze breder kunnen bijdragen aan het vergroten van zelfredzaamheid.
  Een ander voorbeeld: als iemand zich aanmeldt voor maatje bij een label dat al voldoende maatjes heeft dan is het makkelijk om een plaats aan te bieden bij een label die nog behoefte heeft aan een nieuw maatje.
 3. Kerken: Hoewel er soms concurrentie is, wordt er gestreefd naar nauwere samenwerking met kerken. Ze worden betrokken bij de activiteiten en zijn positief over het geheel, maar er is behoefte aan meer inhoudelijke verdieping.
 4. Zorg & Welzijn: De samenwerking creëert een goede relatie met de gemeente, waarbij er één aanspreekpunt is en gratis gebruik kan worden gemaakt van ruimtes in het gemeentehuis.

Voordelen en uitdagingen van de samenwerking

Voordelen van de samenwerking zijn onder andere een soepele doorverwijzing van hulpvragers tussen projecten, goede kennisuitwisseling en betrokkenheid van alle betrokken organisaties. Een uitdaging is het behouden van een compleet bestuur, vooral vanwege de rapportages die penningmeesterschap minder aantrekkelijk kunnen maken. Ook is het vinden van capabele bestuursleden met de gewenste achtergrond, expertise en netwerk een uitdaging. Het voordeel is dat dit nu voor 1 bestuur is in plaats van 2 of 3 besturen, dat is efficiënt.

Financiering en randvoorwaarden

Financiering speelt een rol in de samenwerking, waarbij communicatie en contact met de gemeente essentieel zijn. De samenwerking wordt ondersteund door de gemeente, zowel financieel als in de vorm van samenwerking in het sociale domein. Voor verdere samenwerking zouden randvoorwaarden zoals blijvende investering in gemeentelijke steun en het waarborgen van de positie van vrijwilligers belangrijk zijn.

Organisatiestructuur

Stichting HulpMaatje Rhenen fungeert als de koepelorganisatie voor de samenwerking. Er is een formele organisatiestructuur met coördinatoren van de verschillende projecten die regelmatig overleggen en kennis uitwisselen. Betrokkenheid van de gemeente, ambtenaren, wethouders en ervaringsdeskundigen is ook onderdeel van de structuur.

Advies over samenwerking

Het advies van Stichting HulpMaatje Rhenen aan collega-organisaties is dat communicatie met de gemeente cruciaal is, niet alleen voor financiële ondersteuning, maar ook als partner in het bieden van hulp aan mensen in nood. Je bent met elkaar verbonden, HulpMaatje heeft de gemeente nodig maar de gemeente heeft HulpMaatje ook erg nodig als smeerolie in de raderen van de gemeente om een zo groot mogelijk bereik te hebben. Het is belangrijk om te blijven investeren in de relatie met de gemeente en de positie van vrijwilligers te waarborgen.

Ambitie

Onze ambitie is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.

Belangen

 • Elke organisatie heeft eigen specialisme
 • Voordelen van gezamenlijke inspanningen

Relatie

 • Goede relatie en open communicatie
 • Regelmatig afstemmen en elkaars kwaliteiten kennen
 • Informele interacties, lunchen samen
 • Elkaar weten te vinden

Organisatie

 • Samenwerkingsconvenant voor doorverwijzingen en versterking activiteiten
 • Delen van praktische middelen
 • Financiële onafhankelijkheid, maar investeren in gezamenlijk belang

Proces

 • Regulier overleg, aanpakken van uitdagingen en knelpunten
 • Duidelijke communicatielijnen
 • Evaluatie van gezamenlijke projecten, implementatie van veranderingen
 • Betrekken van andere stakeholders
 • Verankering van samenwerking in organisatiecultuur