Met Elkaar Waddinxveen 

Samenwerking voor een sterker gemeenschapsgevoel in Waddinxveen 

In Waddinxveen werken sinds twee jaar verschillende organisaties samen onder de vlag van Stichting Met Elkaar Waddinxveen (MEW). De projecten HipHelpt, JobHulpMaatje, SchuldHulpMaatje en een MDT-project in samenwerking met Tijd voor Actie vallen allemaal onder deze stichting. Het lokale project Bruispunten (inloophuizen met o.a. maaltijd-momenten) wordt ook toegevoegd.  
Door op bestuurlijk niveau samen te werken, kunnen deze projecten elkaar versterken en gemakkelijk naar elkaar doorverwijzen. Dit zorgt voor een efficiënte aanpak en een groter bereik in de gemeenschap. 

Locatie:
Waddinxveen

Website:
Met Elkaar Waddinxveen

Structuur

Binnen het bestuur van MEW zijn er vertegenwoordigers van elk project, zodat er een directe koppeling is tussen het bestuur en de projectleiders. Elke projectleider heeft de verantwoordelijkheid over zijn of haar eigen project, inclusief de begroting en doelstellingen. Door elkaars netwerken te benutten en kruisbestuiving te stimuleren, kan MEW optimaal gebruikmaken van de schaalgrootte van Waddinxveen. Het streven is om zichtbaarheid te creëren en een stevige basis te leggen in de gemeenschap. 

Samenwerken

Binnen de verschillende projecten is er in potentie veel samenwerking mogelijk tussen de projecten.  Denk bijvoorbeeld een jongere die deelneemt aan het MDT-project enn uiteindelijk als vrijwilliger bij HipHelpt terechtkomt. Deze complementaire samenwerking laat zien dat 1 + 1 echt 3 kan zijn. 

Naast informele samenwerkingen is er ook een formele structuur binnen MEW. Elke project heeft een eigen begroting en is verantwoordelijk voor de financiële aspecten van hun project. 

De droom

De gezamenlijke droom van MEW is om mensen uit verschillende doelgroepen te helpen en te stimuleren om maatschappelijk actief te worden. MEW wil met name christenen en mensen uit kerken aanmoedigen om oog te hebben voor hun naasten in de samenleving en op verschillende manieren bij te dragen. Een belangrijk aspect hiervan is het activeren van christenen en het verkrijgen van financiering om de projecten te ondersteunen. 

Ontstaan 

De samenwerking binnen MEW is ontstaan vanuit praktische overwegingen. Het bleek lastig om (op dat moment) bestuursleden te vinden voor zowel HipHelpt als JobHulpMaatje in Waddinxveen.

Toen is gekozen om de krachten te bundelen en aan de slag te gaan met een bestuurlijke koepel met bekwame bestuurders. Hieronder functioneert een team van projectleiders, die zich kunnen richten op hun project zonder te veel vergaderdruk en randzaken. 

Natuurlijk waren er ook uitdagingen te overwinnen. Het optimaliseren van de betrokkenheid van kerken en het vinden van geschikte bestuursleden waren hierbij belangrijke hobbels. De succesfactoren waren onder andere het feit dat Waddinxveen een christelijk dorp is, met goede contacten met het lokale bestuur en sociale partners. Als vrijwilligersorganisatie kan MEW vaak ook sneller en flexibeler handelen dan andere organisaties of politiek. 

Een belangrijk inzicht wat wordt gedeeld is dat bestuurders andere mensen zijn dan projectleiders en dat er dus een knip nodig is. Borgen door een bestuurder en een projectleider te koppelen.   

De meerwaarde van deze samenwerking 

De samenwerking binnen MEW heeft meerwaarde voor verschillende doelgroepen.  

 • Voor hulpvragers is er vroegsignalering en doorverwijzing mogelijk.  
 • Vrijwilligers hebben meer keuze in het aanbod van activiteiten waar ze aan kunnen deelnemen.  
 • De kerken zijn door de concrete projecten van praten naar doen gegaan.   
 • Voor zorg- en welzijnsorganisaties zijn de actieve projectleiders van MEW herkenbaar, wat de samenwerking vergemakkelijkt.  
 • Voor de gemeente is het handig dat er één projectaanvraag kan worden gedaan voor alle projecten samen. 

Een prettige samenwerking vereist gelijkwaardigheid en respect tussen de organisaties. Soms blijft het lastig om samen te werken met beroepsorganisaties, omdat vrijwilligersorganisaties niet altijd op de juiste manier worden benaderd. Het vertrekpunt is om zoveel mogelijk met elkaar samen te werken en de persoonlijke relatie tussen mensen speelt hierbij vaak een belangrijke rol. 

MEW zou graag nog meer willen samenwerken, maar erkent dat samenwerking met beroepsorganisaties soms complex kan zijn.  

Financiering speelt zeker een rol in de samenwerking, waarbij er één projectaanvraag wordt ingediend voor alle projecten samen.  

De samenwerking binnen Stichting Met Elkaar Waddinxveen heeft geleid tot een versterkt gemeenschapsgevoel en helpt verschillende doelgroepen om actief bij te dragen aan de samenleving. 

Ambitie

Onze ambitie is schouder aan schouder op te trekken als partnerorganisaties. We zien in diverse locaties al dat dit werkt. Hierbij is blijvend ruimte voor ieders eigenheid. Onze ambitie is het optimaliseren van de verschillende vormen van samenwerking op lokaal niveau, zodat het bestaande hulpaanbod elkaar aanvult en versterkt.

Belangen

 • Elke organisatie heeft eigen specialisme
 • Voordelen van gezamenlijke inspanningen

Relatie

 • Goede relatie en open communicatie
 • Regelmatig afstemmen en elkaars kwaliteiten kennen
 • Informele interacties, lunchen samen
 • Elkaar weten te vinden

Organisatie

 • Samenwerkingsconvenant voor doorverwijzingen en versterking activiteiten
 • Delen van praktische middelen
 • Financiële onafhankelijkheid, maar investeren in gezamenlijk belang

Proces

 • Regulier overleg, aanpakken van uitdagingen en knelpunten
 • Duidelijke communicatielijnen
 • Evaluatie van gezamenlijke projecten, implementatie van veranderingen
 • Betrekken van andere stakeholders
 • Verankering van samenwerking in organisatiecultuur